Θέσεις εργασίας (13.4.2022)

2022-04-13

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της πράξης «ΑΠΤΟΣ: Καινοτόμες μέθοδοι πρόσβασης πολιτιστικού αποθέματος από ΑμεΑ με προβλήματα όρασης».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία 1 Θέση 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ EΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟ ΧΩΡΑΦΙ» ΣΙΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στην κεραμική και ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (πρώην ομάδα Α΄ με εξειδίκευση στην κεραμική) και ελλείψει αυτών ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 Θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Εργατών 2 Θέσεις 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «100memories: Ολοκληρωμένη δράση φυσικής και ψηφιακής τεκμηρίωσης και προβολής της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης» (MIS 5073648) του ΙΙΕ/ΕΙΕ.