Θέσεις εργασίας (11.10.2021)

2021-10-11

Στο πλαίσιο λειτουργίας εκθέσεων και εκπαιδευτικών δράσεων του Ιδρύματος, για το διάστημα Οκτώβριος 2021-Δεκέμβριος 2021
το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Μία θέση Συνεργάτη για τη λειτουργία Ταμείου και υποδοχής επισκεπτών

Η TETRAGON ΑΕ ζητεί Αρχιτέκτονα - Μουσειολόγο στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» της πράξης «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας».

ΠΕ Αρχαιολόγων 1 Θέση 

ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.  1 Θέση