Θέσεις εργασίας (10.5.2022)

2022-05-10

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4 «ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» της πράξης «Καινοτόμος Μεθοδολογία Ολοκληρωμένης Διάγνωσης, Συντήρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάδειξης των μυκηναϊκών τειχών» με ακρωνύμιο CAnTi.

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Τοπογράφου Μηχανικού 1 Θέση

Πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη του οικοδομικού τετραγώνου της αγοράς του Δίου» της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη του οικοδομικού τετραγώνου της αγοράς του Δίου».

ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική - Κλασική Αρχαιολογία 1 Θέση

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1 Θέση

 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση ψηφιδωτού ή λίθου 1 Θέση

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εμπειρία στη συντήρηση αρχαιολογικού υλικού (ψηφιδωτού ή λίθου ή κεραμικών) 1 Θέση

 ΥΕ Εργατών 5 Θέσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο των έργων Α. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών» Β. «ΚΔ-Επιβράβευση».
ΑΔΑ: ΨΠΣΑ469ΗΕΠ-568

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)