Γίνε μικρός συντηρητής OpenLab (ARTECH)

2022-10-20

Το Τελλόγλειο Ίδρυμα, διοργανώνει ένα εργαστήριο συντήρησης για παιδιά από 8 ως 12 ετών, στο πλαίσιο της ενότητας εργασίας 3 (ΠΕ3): «Ανάπτυξη Εφαρμογών» με στόχο την εξοικείωση τους με τα νέα εργαλεία συντήρησης, την επαφή τους με τον χώρο αποθήκευσης και φύλαξης έργων τέχνης και τη γνωριμία με τις τεχνολογίες 3D απεικονίσεων και σκαναρίσματος.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ψηφιοποιώντας την Τέχνη και την Πολιτιστική Κληρονομιά για βιωματική εμπειρία μέσω καινοτόμων τεχνολογιών» με ακρωνύμιο: ARTECH (κωδ. έργου Τ6ΥΒΠ-00015), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Ειδικής Δράσης «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ».

Ημέρα: Σάββατο 5 Νοεμβρίου

Ώρες: 14:30 - 18:00

Δωρεάν

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.

Πληροφορίες & κρατήσεις θέσεων: 2310991614 (Δευτέρα με Παρασκευή 9:00-16:00).

Πηγή: Δελτίο Τύπου