400 προσλήψεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού

2017-11-27

Εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης και με βάση τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, τετρακοσίων (400) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, 25 ατόμων ΔΕ Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, 15 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και 10 ατόμων ΥΕ Εργατών), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε (5) μηνών, σε Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με στόχο την εύρυθμη λειτουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.